Mobiliteitsbrief

De wegcode is aangepast

Sinds 1 oktober is de wegcode aangepast op een aantal punten. Zo moeten voertuigen verplicht geconnecteerd zijn op parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen met een publieke laadinfrastructuur. Het onderbord bij verkeersbord C23 verwijst sinds kort naar de ‘maximaal toegelaten
massa’, wat van belang is voor automatische vaststellingen. Verder wordt het verkeersbord F113 ‘hersteld’ om het einde van een fietsstraat aan te duiden wanneer er geen kruispunt is. Een aanpassing van de wegcode is gepland (verwacht eind 2022) waarbij de reglementering van de fietsstraat per definitie van toepassing zal zijn op één of meer openbare wegen (cfr. woonerf). De regeling zal dan gelden van bord F111 tot F113, zonder dat zoneborden vereist zijn.

Verkeersbord E9j introduceert het ‘flexparkeren’, waarbij op eenzelfde parkeerplaats verschillende parkeerregelingen kunnen gelden afwisselend in de tijd. Beknopte opschriften zijn hierbij essentieel. Nieuw is ook het concept van de middenrijbaan, waarbij de zijdelingse stroken open staan voor o.a. fietsers en speed pedelecs, en auto’s gebruik maken van de middenrijbaan. Auto’s mogen de zijdelingse stroken enkel gebruiken voor het kruisen of inhalen, maar niet om te parkeren. Er wordt aangeraden zeer voorzichtig om te gaan met het gebruik van de markering, gelet op de mogelijke verwarring met de bestaande fietsinfrastructuur en de onderzoeksresultaten van Fietsberaad hieromtrent.

Meer info via https://fietsberaad.be/documenten/onderzoek-fietsmarkeringen-fietsen-in-gemengd-verkeer/.

Alle informatie over de verschillende wijzingen kan online geraadpleegd worden via https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/09/15_1.pdf#Page9. Voor het volledige overzicht over de bedenkingen bij het concept van de middenrijbaan verwijzen we naar de nota aan de Vlaamse
Regering via https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/624479967F1247572E47FDB2.