Participatietraject mobiliteitsplan

Uit mobiliteitsbrief 115 - Participatie en inspraak

Het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 legt een participatietraject op bij de opmaak of herziening van een mobiliteitsplan. Voor het Mobiliteitsplan Vlaanderen gebeurt dit met een openbaar onderzoek. Voor de gemeentelijke mobiliteitsplannen kiezen de gemeenten zelf de wijze waarop dit gebeurt. Dat kan o.a. via:

  • de verkeerscommissie;
  • berichten op de website en in het infoblad;
  • een tentoonstelling;
  • een infovergadering;
  • via de adviesraden.

De gemeenteraad keurt het participatietraject goed. Enkel als er geen ander traject gekozen is, wordt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Letterlijk wordt dit als volgt verwoord in het Mobiliteitsdecreet in Artikel 19 § 2: "De gemeenteraad keurt het voorstel van participatietraject goed. Als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de informatievoorziening, vermeld in het eerste lid, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek."