Pesticidenvrij onderhoud : Zonder is gezonder

Uit mobiliteitsbrief 123 - Openbaar groen

Op uiterlijk 31 december 2014 moeten alle openbare ruimten pesticidenvrij onderhouden worden. Een stand van zaken.

In 2003 werd het startschot gegeven voor het afbouwen van bestrijdingsmiddelen bij openbare diensten. De overheidsdiensten vervullen hierin een belangrijke rol. Het beleidskader is het Decreet houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest – het pesticidenreductiedecreet – en haar uitvoeringsbesluit. Grofweg houdt het decreet in dat uiterlijk op 31 december 2014 alle openbare ruimten pesticidenvrij beheerd en onderhouden moeten worden. "Momenteel zijn er een tiental lokale overheden die al zijn overgeschakeld naar een nulgebruik. De anderen kozen voor een stapsgewijze afbouw, maar het grootste deel maakt nog maar weinig gebruik van pesticiden", aldus Adelheid Van Hille,van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Recent deden we een onderzoek bij 127 gemeenten. Daaruit blijkt dat het gebruik van pesticiden met 42% verminderd is in 2009 ten opzichte van 2003. Dat is veelbelovend."

MOB12360F01.jpg

Doe de Pesticidentoets

Op sommige plaatsen is de openbare ruimte niet optimaal aangelegd voor een pesticidenvrij beheer. Daar waar nog geen nulgebruik haalbaar is, is een omvorming van het openbaar domein nodig. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe ontwerp wel onderhoudsvriendelijk is, stelde de Vlaamse Milieumaatschappij een pesticidentoets op. Van Hille: "Die toets bestaat uit een leidraad en een checklist. Ze bevatten aanbevelingen en tips om verhardingen en groenzones af te stemmen op pesticidenvrij beheer. We raden aan om de toets te doen bij elk nieuw ontwerp. Financieel kan dat achteraf een signifi cant verschil maken in de kosten van het onderhoud."

Meer info: www.zonderisgezonder.be .
U vindt hier onder meer de pesticidentoets en het rapport over de stand van zaken van de pesticidenreductie.