"Meer flexibiliteit en uitwisseling van ervaringen" (Verslag rondetafels Mobiliteitsconvenants)

Uit mobiliteitsbrief 124 - Ervaringen met het mobiliteitsconvenant

"Wat mij het meeste opviel, was de positieve houding tegenover het mobiliteitsconvenant", zegt Erwin Debruyne, stafmedewerker mobiliteit bij de VVSG. Hij overloopt kort de grote lijnen die uit de sessies naar boven kwamen.

MOB12410F01.jpgErwin Debruyne, stafmedewerker mobiliteit VVSG VVSG : "Natuurlijk waren er verbetervoorstellen, maar steden en gemeenten ondersteunen duidelijk de context van overleg."

"Er is een zeer groot draagvlak om te blijven werken met een gemeentelijk mobiliteitsplan. De procedure vraagt veel werk, maar vormt ook een goede basis om professioneel te werken. Sommige gemeenten waren wel vragende partij om de procedurestappen flexibeler toe te passen, en eerder naar de geest te werken dan naar de letter. Dezelfde bemerking geldt trouwens voor de richtlijnen die bijvoorbeeld via de verschillende vademecums worden aangereikt. Een van de deelnemers vatte het heel treffend samen: ‘om alle normen te kunnen toepassen moet elke straat minstens 12,5 m breed zijn.’"

Overlegorganen: GBC, PAC & OVC

Algemeen was er grote tevredenheid over de tandem GBC & PAC. Debruyne: "Hier en daar klonk wel de verzuchting dat niet alle partners altijd aanwezig zijn, waardoor een beslissing soms nadien toch nog moet bijgestuurd worden." Een andere trend was de nood aan meer intergemeentelijk overleg. "De complexiteit van de materie is groot en overstijgt vaak de gemeentegrenzen. Heel wat gemeenten zien een meerwaarde in een structureel overleg en ervaringsuitwisseling tussen mobiliteitsambtenaren uit dezelfde streek." Niet alle deelnemers bleken weet te hebben van de Openbaarvervoerscommissie. "Er is veel overleg nodig tussen de lokale overheden en De Lijn naast de OVC, zoals afspraken rond derdebetalersystemen, voorbereidingen, … en bij de OVC’s zelf hebben gemeenten het aanvoelen dat hun stem maar zwakjes weerklinkt."

Participatie & timing

De aanwezigen vonden de vrije keuze voor de eigen invulling van het verplichte participatieluik in de procedure van het mobiliteitsplan een goede zaak. "Er was wel een duidelijke vraag naar een soort leidraad met voorbeelden om die stap creatief in te vullen."

MOB12410F02.jpg

Bij de uitvoering van infrastructuurprojecten kwamen meerdere gemeenten al in tijdsproblemen. "De afstemming tussen wegenwerken en riolering staat nog altijd niet op punt. Ook onteigeningen lopen zeer traag. Daardoor duurt het soms heel lang vooraleer er op het terrein met de werken gestart kan worden. Beloftes aan de bevolking laten zo op zich wachten, en dat is niet ideaal voor de lokale beleidsmakers."

Het volledige verslag van deze rondetafels kunt u nalezen op de website van de VVSG: www.vvsg.be/omgeving/mobiliteit 

(Foto: Peter Van Hoof)
Tijdens de rondetafels werden de procedures van het mobiliteitsplan, de infrastructuurprojecten en de Openbaarvervoercommissie in detail besproken. Mobiliteitsambtenaren, schepenen en burgemeesters konden via gekleurde post-its en mondelinge duiding hun mening geven bij alle procedurestappen en verbetervoorstellen doen. Er namen 45 gemeenten deel.