Evenementen: 10 tips voor een goede bereikbaarheid

Uit mobiliteitsbrief 125 - Duurzaam naar evenementen

Als veel bezoekers zich duurzaam naar een evenement verplaatsen, wordt het evenement zelf aantrekkelijker en ondervinden de buurtbewoners en het lokale verkeer minder hinder. Daarom tien tips om de bereikbaarheid van evenementen in de gemeente te verbeteren.

  1. Zet mobiliteit zo vroeg mogelijk op de agenda. Hou er al rekening mee bij de locatiekeuze. Besteed er ook voldoende aandacht aan als de inrichting van het terrein besproken wordt. Probeer in te schatten van waar de voetgangersstromen zullen komen: parkings, stations, bushaltes, enz. 
  2. Stel een handleiding op om een mobiliteitsplan uit te werken. In een goed mobiliteitsplan is voor alle modi vastgelegd hoe ze worden ingezet: welke aantallen worden er verwacht, welke infrastructuur is er nodig, wie doet wat, hoe wordt erover gecommuniceerd? De gemeente kan een handleiding en checklists uitwerken om organisatoren te helpen.
  3. Stel een bereikbaarheidsfiche op en bewegwijzer de routes. In plaats van op een kaartje uit Google Maps aan te geven waar het terrein ligt, wordt beter zo gedetailleerd mogelijk uitgelegd hoe het terrein bereikt kan worden met het openbaar vervoer en met de fi ets, en waar er autoparkings in de buurt zijn. Voorzie wegwijzers naar de autoparkings en fi etsenstallingen en bewegwijzer de wegen voor voetgangers die van het station of een bushalte komen.
  4. Communiceer over de bereikbaarheid en stem de informatie af op de doelgroep. Degelijke en volledige informatie over de bereikbaarheid van het evenement met duurzame vervoermiddelen moet een vast onderdeel zijn in alle communicatie over het evenement. Hou daarbij rekening met verschillende doelgroepen. De bezoekers en de buurtbewoners hebben bijvoorbeeld andere informatie nodig.o om weten
  5. Stimuleer samenwerking met De Lijn of de NMBS. Voor grootse evenementen zijn er soms extra (nacht)diensten met bus, tram of trein mogelijk, eventueel met combi-tickets.
  6. Voorzie voldoende fietsenstallingen. De fietsenstalling kan bewaakt worden en zelfs gecombineerd worden met een fietshersteldienst. Een gemeente kan eventueel zelf (mobiele) fi etsenstallingen voor evenementen uitlenen.
  7. Denk goed na over de inplanting van autoparkings. Ruime parkeergelegenheid iets verder weg van het evenement, eventueel gecombineerd met shuttlebussen, kan autochaos in de onmiddellijke omgeving van het evenement bijna tot nul herleiden.
  8. Bied ondersteuning vanuit de gemeente. Voorzie een vaste contactpersoon, een informatiepakket (op papier en online), checklists (en/of een handleiding), uitleenbare materialen (wegwijzers, fi etsenstallingen, enz.).
  9. Verzamel gegevens over evenementen in de gemeente. Van waar komen de bezoekers, welke parkings worden gebruikt, hoe verplaatsen de bezoekers zich, … Deze gegevens kunnen helpen om inschattingen te maken van de benodigde capaciteit aan fi etsenstallingen of de noodzaak om extra openbaar vervoer in te zetten. Maar het is ook een basis om het mobiliteitsplan te evalueren: welke maatregelen waren effectief, welke minder?
  10. Durf ‘out of the box’ te denken. Een camping is niet alleen gezellig, hij zorgt er ook voor dat bezoekers die ’s avonds niet meer thuisgeraken met het openbaar vervoer, de volgende ochtend kunnen vertrekken.