Damme/Knokke: Verkeersdienst van de lokale politie in de rol van adviseur of uitvoerder

Uit mobiliteitsbrief 128 - Verkeerstaken van de politie

De Verkeerspolitie van Damme/Knokke-Heist wisselt van takenpakket al naargelang de behoeften van de lokale overheid in kwestie.

Bij de oprichting van de meergemeentenzone Damme/Knokke-Heist in 2001 koos de toenmalige korpschef ervoor om de Verkeersdienst zeer breed uit te bouwen. De Verkeersdienst bestaat er vandaag dan ook uit 46 politiemensen. Er zijn twee afdelingen: ‘Verkeersbeleid’ en ‘Verkeershandhaving’. De taken die de Verkeersdienst uitvoert, zijn afhankelijk van de behoefte van de lokale overheid in kwestie. Voor Knokke-Heist heeft de Verkeersdienst vooral een adviserende functie. In de kleinere stad Damme doet de Verkeersdienst ook uitvoerend werk en spelen zij een sleutelrol in alle dossiers rond mobiliteit en verkeers- veiligheid. Alle stedelijke gelegenheden met een weerslag op de mobiliteit of de verkeersveiligheid worden zowel in Knokke-Heist als in Damme besproken in een Gemeentelijke Verkeerscommissie. Voor verkeers- en mobiliteitsaangelegenheden op gewestwegen komt de lokale politie op regelmatige basis samen met de bevoegde districtschef van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De Verkeerscommissie Damme bestaat uit:

 • Burgemeester (voorzitter)
 • Technische Dienst
 • Afgevaardigde van elke politieke partij
 • Lokale politie
 • Indien nodig: AWV

 

De Verkeerscommissie Knokke bestaat uit:

 • Schepen van mobiliteit
 • Ambtenaar Ruimtelijke Ordening
 • Ambtenaar Technische Dienst
 • Ambtenaar preventiedienst
 • Lokale politie
 • Indien nodig: AWV

 

Van 90 naar 70 km/uur in Damme (interview commissaris Jan Bonneure)

MOB12830F01.jpg

Eind september voerde Damme nieuwe snelheidslimieten in buiten de bebouwde kom. Het idee voor de aanpassing kwam van de stad, maar de uitwerking ervan gebeurde door de politie, in overleg met de Gemeentelijke Verkeerscommissie. Het project illustreert hoe nauw het mobiliteitsbeleid van de stad verweven is met de Verkeersdienst van de politie.

Jan Bonneure, commissaris politiezone Knokke- Damme: "Onze Verkeersdienst wilde graag meewerken aan een geïntegreerd plan."

Commissaris Jan Bonneure: "Begin november vroeg de burgemeester als voorzitter van de Verkeerscommissie aan de lokale politie om de haalbaarheid te onderzoeken van een algemene snelheidsverlaging tot 70 km/uur buiten de bebouwde kom. Omdat wij heel goed beseften dat een algemene snelheidsverlaging zou bijdragen tot een daling van het aantal verkeersongevallen, gingen wij graag aan de slag om een geïntegreerd plan op te stellen. Daarbij konden wij beroep doen op heel wat cijfergegevens: de jaarlijkse ongevallenanalyse, de data van preventieve snelheidsinformatieborden, de resultaten van bemande en onbemande snelheidsmetingen en de jarenlange expertise van het wegennet door de plaatselijke vertegenwoordiger van de verkeerspolitie. Daardoor konden vrij snel logische en aanvaardbare snelheidszones uitgezet worden." "Na advies van de Verkeerscommissie werd het plan door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2011 voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De Technische Dienst en de lokale politie plaatsten samen de verkeers- en informatieborden. Op 30 september werden de nieuwe snelheidslimieten officieel ingevoerd. Vanaf 2012 zal de politie verbaliserend optreden bij overtredingen."

"Eigen verkeersdienst uitgespaard" (interview burgemeester Dirk Bisschop)

MOB12830F02.jpg(Foto: Damme)
Burgemeester Dirk Bisschop: "De samenwerking tussen de dienst Verkeersbeleid bij de politie en het stadsbestuur loopt prima". 

"Doordat de politie een ruim takenpakket op zich neemt, kunnen we als kleine stad met 11.000 inwoners een eigen verkeersdienst uitsparen. Onze mobiliteitsambtenaar en de dienst Verkeersbeleid bij de politie vullen elkaar perfect aan zowel op adviserend als uitvoerend vlak. Dat bleek duidelijk bij de invoering van de nieuwe snelheidszonering op het volledige grondgebied. De verkeerspolitie tekende het hele plan uit op basis van haar statistische gegevens. De rol van de stad werd daardoor beperkt tot het verwijderen en vervangen van verkeersborden. Op de resultaten van het nieuwe snelheidsbeleid is het wachten tot begin 2012."