"Zebrapad in zone 30 in principe niet nodig" - interview met Eva Van den Bossche

Uit mobiliteitsbrief 132 - Zebrapaden en zones 30

De problematiek rond zebrapaden in een zone 30 werd vorig jaar besproken op de Adviesgroep Verkeersveiligheid Vlaamse Gewestwegen (AVVG). Naar aanleiding daarvan werd ook de dienstorder van AWV aangepast. Eva Van den Bossche, voorzitster van de AVVG en afdelingshoofd ‘Expertise Verkeer en Telematica’, licht toe.

MOB13210F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Eva Van den Bossche, afdelingshoofd ‘Expertise en Telematica’: "We moeten oppassen om het principe van ‘de bijzondere aandacht voor de voetgangers in een zone 30’ niet uit te hollen door er zebrapaden aan te leggen."

In februari 2011 kwam de problematiek rond zebrapaden in zones 30 op de agenda van de Adviesgroep Verkeersveiligheid Vlaamse Gewestwegen (AVVG). Wat was de conclusie?

Eva Van den Bossche: "Het standpunt van de AVVG was dat het aanbrengen van voetgangersoversteekplaatsen in een zone 30 in principe niet nodig is. Bij kleuter- of basisscholen kan het toch aangewezen zijn omwille van het educatieve karakter ervan. Ook op locaties waar veel voetgangersstromen komen, zoals in stationsomgevingen of andere scholen, kan men ervoor kiezen om toch een voetgangersoversteekplaats te markeren. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een vaste of een dynamische zone 30."

Welke afwegingen speelden mee in deze beslissing?

"Gelet op de lage snelheid in een zone 30 kan men stellen dat het niet vereist is om voor de veiligheid van de voetganger speciale voetgangersoversteekplaatsen te voorzien. Men loopt zo onder meer het risico om het principe van ‘de bijzondere aandacht voor de voetgangers in een zone 30’ uit te hollen. De zebrapaden zouden immers kunnen suggereren dat enkel deze plaatsen geschikt zijn om de weg over te steken. Anderzijds verbiedt het verkeersreglement het aanbrengen van zebrapaden niet binnen een zone 30."

Hoe werd dit standpunt gecommuniceerd?

"Dit principe is overgenomen in de dienstorder MOW/AWV/2011/6 inzake de richtlijnen voor het aanbrengen van voetgangersoversteken. Deze dienstorder is bindend voor AWV. Voor andere wegbeheerders kan dit als leidraad dienen. Bij de herziening van het Vademecum Voetgangersvoorzieningen zal dit ook in deze zin aangepast worden."

Schoolomgeving(Foto: Jerry De Brie)
Aan basisscholen is het wel aangewezen om een zebrapad aan te leggen, omwille van de educatieve waarde. Aan scholen in een zone 30 wordt een oversteek met basisvoorzieningen aanbevolen. Dit betekent: geëigende wegmarkeringen en verkeersborden, desgevallend bijkomend middeneiland, uitstulping, rijbaanversmalling, snelheidsvermindering, andere materiaalkeuze.

De volledige dienstorder MOW/AWV/2011/6 ‘Richtlijnen voor het aanbrengen van voetgangersoversteken’ kunt u downloaden op de website van AWV .