Demonstratieproject Wingene-Zwevezele: Betrokkenheid vergroot via klankbordgroep

Uit mobiliteitsbrief 135 - Inspraak en participatie

‘De Hille’ in Zwevezele is toe aan een grondige herinrichting. De mogelijke scenario’s voor de herinrichting worden grondig getoetst en voorgelegd aan bewoners en handelaars. Ook dit traject verliep onder begeleiding van Mobiel21.

De doortocht langs de N50 in Zwevezele (Wingene) wordt heringericht en ook de centrumzone (langs de N370) wordt aangepakt. In het project zijn de handelskern, de basisschool, het knooppunt van De Lijn en de kerk betrokken. Voor het hele gebied wordt een stedenbouwkundige structuurschets en een wegenisconcept gemaakt. De inspraak gebeurt via open infovergaderingen en een klankbordgroep met actief participerende bewoners. Een stuurgroep waarin het Agentschap Wegen en Verkeer, het stedenbouwkundig studiebureau, het studiebureau wegenis, De Lijn, de gemeente, de participatiebegeleider van Mobiel21 en de bereikbaarheidsadviseur zetelen neemt daarbij de coördinerende rol op zich.

Leerrijk voor iedereen

"Al tijdens de eerste infovergadering kregen we positieve reacties op de mogelijkheid tot inspraak. 28 mensen gaven zich vrijwillig op om deel te nemen aan de klankbordgroep en participeerden zeer actief in de sessies", aldus schepen Hedwig Kerckhove. "Dankzij de nauwe betrokkenheid konden we de reactie van de bewoners en middenstanders beter inschatten en begrijpen. We konden hen ook beter betrekken in de zoektocht naar mogelijke oplossingen. We konden de bewoners uitdagen om hun eigen zorg te situeren tegenover de totaliteit van het project en in het vel van andere bewoners te kruipen. Ik vind deze vorm van open communicatie ook een meerwaarde voor onze eigen personeelsleden die met het project bezig zijn. Zij krijgen door deze manier van werken ook zicht op de verzuchtingen die wij als politici voorgeschoteld krijgen en op de manier waarop de betrokken zelf tegen het project aankijken. Deze manier van werken is dus kortom voor alle betrokkenen zeer verrijkend. Niet in het minst voor mezelf. Het participatietraject zorgt dat we blijven luisteren en dat we niet in de val trappen dat we door onze ervaring zouden denken dat we het beter weten. Zelfs na al die jaren kom ik af en toe nog eens tot de vaststelling: hoe is het mogelijk dat ik daar zelf niet aan gedacht heb!"

MOB13540F01.jpg(Foto: Jerry De Brie)
Hedwig Kerckhove, Schepen van Openbare Werken op de her in te richten locatie: "De weg achter mij wordt naar rechts verlegd. Zo creëren we meer bruikbare veilige ruimte en een mooier zicht rond de kerk, de school en het busknooppunt voor bewoners en middenstand. Een ingrijpend project, dat gedragen wordt door de betrokennen dankzij het diepgaande participatietraject."

Chronologie van het participatietraject in Zwevezele

 • 6 december 2010:
  startvergadering stuurgroep. Het participatietraject wordt toegelicht. Het herinrichtingsproject wordt afgebakend en de aanpak besproken. • Voorjaar 2011: aanstelling studiebureau.
 • 1 april 2011:
  tweede vergadering stuurgroep. De aanpak van de eerste fase van het participatietraject wordt geconcretiseerd. Er wordt beslist om te werken op twee sporen: via een actieve klankbordgroep en ruime open infovergaderingen. 300 betrokken bewoners worden per brief uitgenodigd op de eerste vergadering.
 • 18 mei 2011:
  eerste open infovergadering. 90 van de 300 uitgenodigde bewoners dagen op. De voorbereidende stedenbouwkundige analyse wordt visueel voorgesteld en de knelpunten besproken. Er wordt een oproep gelanceerd naar geïnteresseerden voor de klankbordgroep. 28 mensen geven zich op.
 • 8 juni 2011:
  eerste samenkomst klankbordgroep. Het ontwerpend onderzoek wordt voorgesteld. In 4 werkgroepen worden ahv thematische onderzoeksvragen de eerste referentieontwerpen en scenario’s bediscussieerd. Dit dient als input voor verder te ontwikkelen scenario’s.
 • 24 juni 2011:
  derde vergadering stuurgroep. Het studiebureau stelt verschillende scenario’s voor. Er wordt beslist dat er nog een extra scenario uitgewerkt moet worden.
 • 25 augustus 2011:
  vierde stuurgroepvergadering. De drie ontwerpscenario’s worden voorgesteld. De stuurgroep bespreekt ze en bereidt de klankbordgroep voor.
 • 8 september 2011:
  tweede klankbordgroep. Voorstelling van de scenario’s en het voorontwerp voor de doortocht. Op het einde van de avond wordt de voorkeur voor één scenario en de waardering voor de stedenbouwkundige aanpak uitgesproken.
 • Integratie van het ontwerp van de N50 en de N340 tot een startnota.
 • 4 oktober 2011: GBC keurt startnota goed.
 • 12 december 2011: PAC keurt startnota goed.
 • Studiebureau verwerkt startnota tot projectnota.
 • 8 maart 2012:
  vijfde stuurgroepvergadering. Het studiebureau licht de projectnota toe. Het verdere verloop van het participatieproject wordt besproken. Er worden vier informele overlegmomenten gepland met directe betrokkenen.
 • 28 maart 2012:
  derde klankbordgroep. De gedetailleerde plannen van de N50 en de N370 worden besproken.
 • 26 april 2012: GBC
  Verdere planning:
  • 11 juni 2012: PAC
  • Na de PAC wordt nog een extra vergadering gepland met de rechtstreeks betrokken bewoners.
  • Op 28 juni is een tweede open infovergadering gepland voor alle bewoners.
  • Van zodra een ontwerptiming en fasering kan opgesteld worden, wordt er ver- der overlegd met de middenstanders met de bereikbaarheidsadviseur.