Tips om luchtverontreiniging aan te pakken

Uit mobiliteitsbrief 144 - Mobiliteit, gezondheid en milieu

Steden en gemeenten kunnen maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te bevorderen en zo positief in te grijpen op het milieu en de gezondheid. Meer informatie hierover vindt u op de website van het departement LNE en in de handleiding ‘Integratie milieuaspecten in het gemeentelijk mobiliteitsplan’. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de medisch milieukundigen.

MOB14430F01.jpgVerschillende steden en gemeenten investeerden al in een milieuvriendelijk wagenpark. Roeselare kocht bijvoorbeeld twee milieuvriendelijke schoolbussen (zie foto) en een elektrische scooter. Op de nieuwe begraafplaats rijdt sinds 2007 ook een elektrisch wagentje. De stad huurt ook 11 dienstfietsen bij het fietspunt Eco-Velo. 

Verkeersintensiteiten verminderen

Hoe? Door een duurzaam ruimtelijk ontwerp, autoluwe binnenstad, aanpak doorgaand verkeer/sluipverkeer, parkeerbeleid optimaliseren (betalend parkeren in de binnenstad, …), fietsgebruik en openbaar vervoer stimuleren, duurzame stedelijke distributie organiseren, autodelen invoeren of stimuleren, …

De aankoop en het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen stimuleren

Hoe? Een lage-emissiezone invoeren, parkeertarieven differentiëren naargelang de milieuvriendelijkheid van het voertuig, het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren door bijvoorbeeld subsidies aan te bieden, milieuvriendelijke taxi’s, zelf elektrische voertuigen aankopen (voorbeeldfunctie).

MOB14430F02.jpgDoor fietspaden langs alternatieve, parallelle wegen aan te leggen of langs oude jaagpaden en spoorwegbeddingen, in plaats van langs drukke gewestwegen, wordt het fietsen niet al leen veiliger maar ook gezonder.

Maatregelen die het aantal snelheidswisselingen kunnen beperken, zullen de emissies reduceren

Hoe? Optimalisatie van de verkeerslichten, aangepaste weginrichting, snelheidscontrole via trajectbewaking, milieuvriendelijk rijden stimuleren.

De blootstelling aan luchtverontreiniging beperken

Hoe? Straatontwerp (streetcanyoneffect vermijden, aaneengesloten bebouwing onderbreken, voldoende afstand tussen weg en fiets-en voetpad voorzien langs drukke wegen, …), buffers aanleggen (groenbuffers, schermen, …).

Meer tips op www.lne.be (milieu en mobiliteit > gebiedsgerichte aanpak > lokale luchtkwaliteit > mogelijke maatregelen)