Lichtvisie: "Richtlijnen om juister te verlichten"

Uit mobiliteitsbrief 151 - Lichtvisie

De nieuwe lichtvisie werd een lijvig document van ca 150 pagina’s. Ze bevat richtlijnen voor de verlinchtig van gewestwegen in Vlaanderen. Erik De Bisschop, adviseur-ingenieur Wegverlichting en Signalisatie licht toe.

MOB15110F02.jpgErik De Bisschop, Expertise Verkeer en Telematica : "Via de lichtvisie willen we slimmer en zuiniger verlichten op gewestwegen."

Wat moeten we verstaan onder ‘lichtvisie’?
"Met deze nieuwe lichtvisie schetsen we een kader voor de verlichting langs gewestwegen in Vlaanderen. Ze bevat richtlijnen voor waar en wanneer wel of niet verlicht moet worden. Grof gesteld is het basisprincipe dat we niet verlichten tenzij er redenen zijn om te verlichten. Er zijn ook flankerende maatregelen voorzien bij afwezigheid van verlichting. Hiervoor werden verschillende beslissingsbomen opgesteld die rekening houden met een heleboel plaatsgebonden factoren."

Waarom was er een lichtvisie nodig?

"Deze lichtvisie is eigenlijk een vervolg op ons lichtplan voor autosnelwegen dat we in 2011 gelanceerd hebben. Deze visie voor gewestwegen kwam er onder meer op vraag van de Commissie Openbare Werken. Ze moet ons helpen om bewuster om te gaan met verlichting. We willen onder meer energiezuiniger verlichten en de lichthinder minimaliseren. Het is vooral ons doel om ‘juister’ te verlichten, daarmee bedoelen we dat de verlichting beter afgestemd is op de weggebruiker die voorbijkomt en de omgeving. Onze ambitie is om rationeler met licht om te gaan, en te werken aan een mentaliteitswijziging. Vroeger was het uitgangspunt om overal verlichting te voorzien, om achteraf na te denken waar we ze zouden kunnen uitzetten. In de toekomst willen we al in de planfase van herinrichtingsprojecten of bij de grootschalige vervanging van verlichting langs gewestwegen bepalen of er al dan niet verlichting nodig is, aan de hand van deze nieuwe visie. Een ander doel van de lichtvisie is om via de verlichting een duidelijker onderscheid te maken tussen bebouwd en niet-bebouwd gebied. Tot slot willen we ook meer uniformiteit en dus ook herkenbaarheid brengen in de verschillende wegtypes in Vlaanderen."

Is deze lichtvisie ook bedoeld voor gemeentewegen?

"In principe gelden de richtlijnen voor gewestwegen. Maar gemeenten kunnen zich uiteraard ook laten inspireren door onze visie, vergelijkbaar met de richtlijnen in de verschillende vademecums van de Vlaamse overheid."

Hoe dwingend zijn de richtlijnen?

"De lichtvisie is een richtinggevend kader. Het is dan ook de bedoeling dat we ons hieraan houden. In principe is er met zeer veel invloedsfactoren rekening gehouden. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen er natuurlijk factoren zijn om onderbouwd toch af te wijken. Dat valt dan geval per geval en in nauw overleg te bekijken."

Hoe kwam de lichtvisie tot stand?

"Voor de samenstelling van de lichtvisie hebben we gewerkt met een stuurgroep van experts van AWV, MOW en LNE. In de stuurgroep werden de gemeenten vertegenwoordigd via de VVSG. Ook distributienetbeheerders Eandis en Infrax en het opdrachtnemende studiebureau behoorden tot de stuurgroep. Een eerste versie van de lichtvisie hebben we in het voorjaar getoetst bij een uitgebreide klankbordgroep. Naast de stuurgroep waren hierin ook de mobilititeitsbegeleiders, het kabinet Mobiliteit en Openbare Werken, de vzw Preventie lichthinder, het BIVV, VAB, Touring, de politie, de Voetgangersvereniging, de Fietsersbond, De Lijn en de VSV vertegenwoordigd." D

De volledige lichtvisie vindt u online op www.wegenenverkeer.be/lichtvisie .