Aanbevelingen voor nulmeting door lokale besturen

Uit mobiliteitsbrief 163 - Verkeersveiligheid

Om zicht te krijgen op een mogelijke wijziging in de verkeersstromen als gevolg van de invoering van de kilometerheffing is een correcte vergelijkingsbasis, een zogenaamde ‘nulmeting’ in de vorm van een categorietelling nodig.

Aanbevelingen bij het uitvoeren van voertuig-categorietellingen:

  • Een categorietelling onderscheidt zich van een meting van verkeersintensiteiten en/of -snelheden doordat hierbij voertuigcategorieën in detail onderscheiden worden. Dit vereist inzet van aangepaste meettoestellen;
  • Elke meting moet verduidelijkt worden aan de hand van een gedetailleerde inplantingsschets (indien de telling wordt uitbesteed maakt dit deel uit van het voor te leggen projectvoorstel);
  • Indien de meting doorgaat op een gewestweg wordt een aanvraag gericht aan het wegendistrict (bij tellingen op gemeentewegen wordt uiteraard de gemeente betrokken) en voor zover van toepassing dient de meting, of het in plaats stellen van de meettoestellen, ook te voldoen aan de signalisatievoorschriften;
  • Een standaard doorsnedetelling heeft een gemiddelde meetperiode van 14 representatieve dagen, waarbij minstens twee dinsdagen en twee donderdagen volledig worden opgetekend;
  • De rapporteringsperiode voor dit type telling is standaard per kwartier en per uur;
  • Een veel voorkomend formaat voor het weergeven van de resultaten is (extensie) ‘.WBF’. Dit formaat laat ook eenvoudige integratie en vergelijking toe met de data beschikbaar bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
  • Om mogelijk verlies van data bij een defect te voorkomen/te beperken wordt aanbevolen van voor elke te meten rijstrook apart een telapparaat in te schakelen;
  • Tijdens de meetperiode  (van 14 dagen) moet de meting minimum 3 keer en idealiter 2x per week worden gecontroleerd. Hierbij wordt de opstelling en de goede werking van elk individueel telapparaat nagekeken en wordt ook nagegaan of de te onderscheiden categorieën correct worden geregistreerd. Eventuele defecten (gescheurde rubbers …) worden verholpen, en alle vaststellingen of tussenkomsten in een logboek genoteerd.