Vanaf 1 april 2016 geldt tolheffing op alle wegen

Uit mobiliteitsbrief 163 - Verkeersveiligheid

Op 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens in ons land van start.

De kilometerheffing geldt voor alle voertuigen met een maximaal toegestaan totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton en bedoeld of gebruikt voor het transport van goederen over de weg. Om de gereden kilometers en de gebruikte wegen te registreren moeten de vrachtwagens uitgerust worden met een On-Board Unit (OBU). Op basis van de geregistreerde gegevens kan dan de verschuldigde heffing berekend worden.

Tolwegen

Het tolgebied omvat alle wegen in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de start zal de heffing in Vlaanderen slechts op een beperkt aantal wegen effectief worden aangerekend. Het tarief per afgelegde kilometer hangt daarbij af van de gewichtsklasse en de milieuparameters van het voertuig. Op andere wegen wordt de belasting voorlopig aan 0 gelijkgesteld. Details over de wegen waar de heffing wordt aangerekend en de tarieven zijn te vinden op www.viapass.be . Daar staat ook meer informatie over de aanschaf van de OBU en de mogelijke vrijstellingen. Viapass is het organisme dat de goede werking van het systeem bewaakt in opdracht van de drie gewesten. Zij zorgt ook voor gerichte communicatie naar alle directe belanghebbenden.

Nulmetingen

Mogelijks kan de invoering van de kilometerheffing een verschuiving van verkeerstromen veroorzaken. Om daar een goed zicht op te krijgen heeft de Vlaamse overheid een monitoringplan uitgewerkt voor een aantal geselecteerde wegsegmenten en doorgangspunten. Extra ‘nulmetingen’ worden uitgevoerd in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Ook lokale wegbeheerders kunnen zeker bijdragen aan een meer volledig beeld van de verkeersstromen. Voor details over het monitoringplan en de al beschikbare metingen kunnen zij hun mobiliteitsbegeleider van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken contacteren.

Metingen door lokale besturen

Lokale besturen die dit wensen kunnen uiteraard zelf extra metingen uitvoeren als basis voor latere analyse. Voor de monitoring is enkel de zogenaamde ‘categorietelling’ bruikbaar. Hierbij ligt de nadruk op het in detail onderscheiden van de voertuigcategorieën – en niet zozeer op het meten van verkeersintensiteiten of rijsnelheden. Als ondersteuning bij het organiseren van extra metingen worden er aanbevelingen aangereikt. De resultaten van uw meting kunt u best ook aan het Departement MOW bezorgen, zodat uiterlijk in maart 2016 alle beschikbare cijfers per locatie gebundeld kunnen worden. U kunt de resultaten mailen naar mobiliteit.verkeersveiligheid@vlaanderen.be  of ze bezorgen aan uw mobiliteitsbegeleider bij het Dept. MOW.