Standaard 70 in plaats van 90 vanaf 1 januari 2017

Uit mobiliteitsbrief 172 - Snelheidslimieten

Vanaf 1 januari 2017 geldt op alle Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm zijn standaard een snelheidslimiet van 70 km/u. “Hiermee wil Vlaanderen de verkeersveiligheid vergroten én het aantal verkeersborden langs de weg verminderen”, zegt Els De Reyt van Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Waarom komen er nieuwe snelheidsregels?

“De algemene snelheidsbeperking van 90 km/u op de openbare wegen buiten de bebouwde kom werd ingevoerd in 1975 en bleef sindsdien ongewijzigd. Ondertussen is de ruimtelijke structuur in Vlaanderen ingrijpend gewijzigd: terwijl bebouwing in lang vervlogen tijden grotendeels beperkt bleef tot de dorps- of stadskern, is er de laatste decennia sprake van uitzwermende lintbebouwing. Naast een verbindingsfunctie hebben wegen buiten de bebouwde kom dus ook steeds meer een erftoegangsfunctie gekregen. De toenemende bebouwing, de stijging van de bevolkingsdichtheid, de toegenomen intensiteit van het gemotoriseerd verkeer, de bewustwording qua duurzame mobiliteit en de toegenomen aandacht voor de zwakke weggebruiker noopten de overheid tot een aanpassing van de snelheidsbeperkingen.”

Wat verandert er op het terrein?

“Op heel wat wegen buiten de bebouwde kom gold al een plaatselijke snelheidsbeperking van 70 km/u. Onder meer daarom adviseerde de Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid in 2013 al om de wetgeving aan te passen aan de toestand op het terrein. Aan de snelheidslimieten zelf zal in de praktijk dus meestal weinig veranderen. De signalisatie verandert wel. Voortaan zal enkel nog een snelheidsbeperking van 90 km/u gelden wanneer een verkeersbord C43 ‘90’ is geplaatst. Op de wegen waar een limiet van 70 km/u geldt, moeten niet langer borden staan.”

Welke voordelen biedt de aanpassing?

“Er zullen veel borden verdwijnen. Minder borden betekent minder afleiding en dus meer verkeersveiligheid. Er moeten bovendien minder borden onderhouden worden en op het vlak van de opmaak van aanvullende reglementen vermindert de administratieve last.”

Geldt deze nieuwe maatregel enkel in Vlaanderen?

Snelheidslimieten27DeReytElsJDB.jpg

“Ja. In het verleden werden vanuit Vlaanderen al verschillende voorstellen gedaan om het artikel over de snelheidslimieten in de wetgeving aan te passen. Op federaal niveau is echter nooit een consensus bereikt over het algemeen verlagen van de maximumsnelheid op openbare wegen. Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het bepalen van de snelheidsbeperkingen op alle openbare wegen, met uitzondering van de autosnelwegen. De aanpassing van de snelheidslimieten in Vlaanderen wordt geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van artikel 11 van het KB van 1 december 1975.”

“Er zullen minder borden langs de wegen staan na 2017.” Els De Reyt, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Gratis infomomenten voor wegbeheerders

Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen het nieuwe artikel 11 van de Wegcode dat de snelheidsbeperkingen regelt. Wat betekent dit concreet in de praktijk voor de beheerder van de weginfrastructuur? En wat met handhaving? U komt het allemaal te weten tijdens deze gratis Infomomenten: