Waar en wanneer borden weghalen of plaatsen? Aanbevelingen voor lokale wegbeheerders

Uit mobiliteitsbrief 172 - Snelheidslimieten

Om na 1 januari in overeenstemming te zijn met de nieuwe Vlaamse regelgeving vraagt het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid aan de lokale wegbeheerders om in de loop van 2017 de borden C43 ‘70’ te verwijderen en afwijkende snelheidsregimes aan te duiden met borden C43 ‘50’ of ‘90’.

Borden ‘70’ verwijderen

De nieuwe regeling impliceert dat alle verkeersborden C43 ‘70’ (al dan niet met zonale geldigheid) op de wegen buiten de bebouwde kom in Vlaanderen vanaf 2017 overbodig zijn. Ze worden immers vervangen door de nieuwe algemene snelheidsregel. Er wordt dan ook van de lokale besturen verwacht dat zij de actuele snelheidsregimes in overeenstemming brengen met de nieuwe norm. Concreet wil dit zeggen dat zij verkeersborden C43 ‘70’ (zowel de gewone, als de borden met zonale geldigheid) in de loop van 2017 zullen moeten verwijderen op de gemeentewegen buiten de bebouwde kom.
Voor het wegnemen van de verkeersborden C43 ‘70’ op de wegen buiten de bebouwde kom, is geen aanvullend reglement nodig. Er wordt immers geen maatregel van bijzondere politie ingevoerd. De algemene regel uit het Wegverkeersreglement zal gelden. Het is evenmin nodig om de oorspronkelijke aanvullende reglementen tot invoering van de snelheidsbeperking van 70 km/u op te heffen, nu deze niet strijdig zijn met de algemene snelheidsregel. Het aanvullend reglement m.b.t. de snelheid kan bij toekomstige wijzigingen uiteraard wel aangepast worden, om een duidelijk overzicht te behouden.

Afwijkende regimes markeren

Snelheidslimieten5JDB.jpg

Wegbeheerders zullen van de algemene regel ‘70’ kunnen afwijken door plaatsing van borden C43 met een andere snelheidsaanduiding. Om wegbeheerders een houvast te bieden bij beslissingen over snelheidsregimes ontwikkelde het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid een handleiding (zie pagina 2). Voor de plaatsing van deze borden C43 is de opmaak van een aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer vereist. Tip: de richtlijnen uit het richtlijnenkader kunnen aangehaald worden in de overwegingen van de aanvullende reglementen om te motiveren waarom van de algemene snelheidsregel van 70 km/u wordt afgeweken. Twee duidelijke voordelen van deze aanpak: er moeten minder borden worden onderhouden en de administratieve last wat betreft de opmaak van aanvullende reglementen neemt af.

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid verwijdert alle borden ‘70’ langs gewestwegen in de loop van 2017.

Wat met de gewestwegen?

Snelheidslimieten2JDB.jpg

De gewestwegen vallen onder het beheer van het AWV, het agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Hier hoeven lokale overheden dan ook geen acties te ondernemen. Het AWV zorgt zelf voor de verwijdering van de borden ‘70’ en de eventuele plaatsing van nieuwe borden. In het voorjaar van 2016 toetste het AWV al met de gemeenten af welk snelheidsregime van toepassing zal zijn op de betrokken gewestwegen vanaf 1 januari 2017, op basis van de criteria in het dienstorder. Vanaf 1 oktober tot eind 2016 zorgt het AWV voor de opmaak van aanvullende besluiten en de plaatsing van borden C43 ‘90’ op de locaties waar volgend jaar maximaal 90 km/u mag gereden worden. In de loop van de maand december zal het AWV de snelheidsinfoborden aan de lands- en gewestgrenzen vervangen. In de loop van 2017 worden dan tot slot alle borden C43 ‘70’ weggehaald.

Alle borden ‘70’ (ook zonale) moeten in de loop van volgend jaar verwijderd worden op plaatsen waar 70 km/u de norm wordt. Hiervoor is geen aanvullend reglement nodig.

Snelheidslimieten3JDB.jpgAfwijken naar een snelheidslimiet naar 90 of 50 blijft mogelijk met een bord ‘C43’. Voor de plaatsing van deze borden is wel een aanvullend reglement nodig.