Met projecten naar de Projectstuurgroep (PSG)

Uit mobiliteitsbrief 200 - Basisbereikbaarheid

Het decreet Basisbereikbaarheid vereenvoudigt de projectwerking. De gefaseerde projectmethodologie blijft behouden, net als enkele herkenbare begrippen zoals de startnota en de projectnota. Het besluitvormingsproces verloopt voortaan echter via een vereenvoudigde overlegstructuur in de projectstuurgroep (PSG), die het project doorheen alle procedurestappen loodst.

Wat verandert er?

In het verleden kwam de besluitvorming tot stand via de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) en de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). De kwaliteitsadviseur bracht toen over elk dossier een advies uit, vaak pas op het einde van een traject. Nu krijgt de besluitvorming op een eenvoudigere manier vorm, via één geïntegreerd overlegorgaan: de projectstuurgroep (PSG). De leden van de PSG brengen hun aanbevelingen samen tot er een consensus is over het voorliggend dossier. De initiatiefnemer die de PSG samenbrengt en begeleidt, draagt ook de verantwoordelijkheid over het dossier. Hij gaat op zoek naar de consensus rond de tafel, en houdt daarmee het budget, de kwaliteit van het ontwerp en de timing in de hand, zonder afbreuk te doen aan de relevante input van stakeholders.

Expertise aan tafel

De PSG staat in voor de begeleiding van een project of van een lokaal mobiliteitsplan (of van een ander mobiliteitsgerelateerd plan). De PSG staat garant voor de inherente kwaliteitszorg van deze projecten en plannen. Binnen de PSG wordt de expertise van de verschillende partners gevraagd in het ontwerp-en denkproces. In de nieuwe procedure wordt dus niet langer verplicht een beroep gedaan op extern kwaliteitsadvies: de leden brengen meteen de juiste expertise mee rond de tafel. De consensusbeslissing van de PSG vervangt dus het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur.

Overgangsbepalingen 

 • Het werken met de PSG start onmiddellijk. We schakelen daarbij naadloos over van de GBC-RMC procedure. Concreet betekent dit dat de initiatiefnemer aan zet is en een PSG samenstelt én bijeenroept om het projectverloop van lopende plannen en projecten verder te zetten.
 • Dossiers die op de GBC werden besproken, worden hernomen in een projectstuurgroep wanneer de vergadering in niet-consensus geëindigd is en nog geen adviesvraag bij de RMC werd ingediend. Voor deze dossiers is een consensus-beslissing van de project-stuurgroep nodig om naar de volgende fase over te stappen. Dit vervangt het advies van de kwaliteitsadviseur.
 • Dossiers die op GBC werden besproken waarbij de vergadering in consensus eindigde en waarvoor geen adviesvraag bij RMC meer kon worden ingediend, kunnen worden gelijkgesteld met een consensus-beslissing van de projectstuurgroep. De initiatiefnemer beoordeelt of de betreffende nota beantwoordt aan de beoordeling die een projectstuurgroep uitvoert en stelt desgevallend toch nog een projectstuurgroep in. In het andere geval wordt overgegaan naar de volgende fase.
 • Dossiers waarvoor nog een (schriftelijke) adviesvraag werd ingediend bij RMC voor 22 juni 2019, zullen nog een advies van de kwaliteitsadviseur ontvangen waarop kan worden verder gewerkt in de volgende fase. Is het advies ongunstig? Dan wordt het dossier, samen met de aanbevelingen van de kwaliteitsadviseur, behandeld in een projectstuurgroep.

 

Welke projecten begeleidt de projectstuurgroep?

Infrastructuurgebonden projecten:

 • De aanleg of herinrichting van gewestwegen, incl. bijbehorende fietsinfrastructuur en kruispunten.
 • Projecten die de aanleg, de verbetering of uitrusting van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk tot doel hebben.
 • Openbare verlichting langs gewestwegen door de gemeente.
 • Schoolomgevingen.
 • Projecten die de duurzame ontsluiting van bedrijvenzones tot doel hebben.
 • Stationsomgevingen, mobipunten en carpoolparkings.
 • Tram- en busbanen en andere infrastructuurmaatregelen die de doorstroming bevorderen.
 • Schermen of gronddammen langs gewestwegen die het wegverkeerslawaai verminderen.
 • Bouwen of vernieuwen van sluizen, bruggen en stuwen op of langs waterwegen.
 • De aanleg, heraanleg of herinrichting van laad- en loskaaien langs waterwegen die worden ontsloten op het wegennetwerk.
 • De aanleg, heraanleg, herinrichting van publiek toegankelijke infrastructuurprojecten op watergebonden gronden.

Uitzonderingen:

 • De totale investeringskosten van de werken zijn < 500.000 euro, werken aan of op autosnelwegen, dringende herstellingen, bepaalde geluidsdossiers en baggerwerken.
 • Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing als er voor het project subsidies worden verleend of een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten en wanneer één of meerdere leden van de vervoerregioraad gemotiveerd verzoekt de projectmethodologie te volgen.

Niet-infrastructuurgebonden projecten:

 • Projecten die het aanbod van het openbaar personenvervoer wijzigingen, inclusief de verplaatsing van haltes of de bediening van mobipunten.
 • Projecten ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid en flankerende maatregelen waarvoor een subsidieregeling wordt voorzien of een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten.

Uitzonderingen:

 • Wijzigingen in het openbaar vervoeraanbod als gevolg van omrijden door calamiteiten of werken, openbare versterkingsritten of projecten met beperkte impact (? 10%) op de reizigerskilometers.

Wie zit in de projectstuurgroep?

Voorzitter

De PSG wordt voorgezeten door de initiatiefnemer van het project of plan. Dit verschilt dus van de vroegere werking, waarbij de gemeente de facto voorzitter was van de GBC.

Minimale samenstelling

 1. De initiatiefnemer.
 2. Een vertegenwoordiger van de betrokken gemeente(n).
 3. Een vertegenwoordiger van het beleidsdomein MOW.
 4. Een vertegenwoordiger van de betrokken weg- of waterwegbeheerder.

Eén vertegenwoordiger kan meerdere rollen opnemen.

Uitbreiding

Het is de taak van elke initiatiefnemer om de samenstelling van de projectstuurgroep weloverwogen te bekijken en de juiste partners mee uit te nodigen.

 • Is er sprake van cofinanciering? Dan is het logisch dat de medefinanciers ook in de PSG vertegenwoordigd zijn.
 • De Lijn nodig je uit wanneer het project op of nabij een traject ligt van het kernnet of aanvullend net.
 • Ook NMBS/Infrabel en de adviesverlenende instanties in het kader van de omgevingsvergunning kunnen belangrijke partners zijn.

 

Tip: de projectstuurgroep kan een rol spelen in een participatietraject. Om dit mogelijk te maken kunnen één of meerdere vergaderingen van de PSG opengesteld worden voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en/of de bevolking.