Stappenplan voor herwaardering van trage wegen

Uit mobiliteitsbrief 97 - Trage wegen

Twintig gemeenten lieten zich begeleiden om hun trage wegen in ere te herstellen. Het project 'Trage Wegen doen bewegen' loopt dit jaar af. De vzw Trage Wegen hanteert een methodiek om het tragewegennet in kaart te brengen. Die gestandaardiseerde methode is in elke stad en gemeente toepasbaar.

1. Werkkaart
Op basis van de Atlas der Buurtwegen, topografische kaarten en luchtfoto's stellen de betrokken gemeentediensten (bv. Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Milieudienst of Toeristische dienst) een inventaris op van het projectgebied.

2. Terreinbezoek
Vrijwilligers gaan op pad om de toestand van de wegen te onderzoeken. Per weg moeten er een inventarisatiefiche gemaakt en een foto getrokken worden.

3. Evaluatiekaart
De gemeentediensten vullen de werkkaart aan met de informatie uit het terreinbezoek. De combinatie van beide bronnen leidt tot de evaluatiekaart. In welke staat bevinden de wegen zich? Op de kaart wordt aangeduid welke wegen toegankelijk zijn en welke niet.

4. Rondvraag
De gemeente organiseert een infoavond. Alle aanwezigen krijgen een evaluatiekaart en een vragenbundel mee. Bij het bezoek op het terrein formuleren zij opmerkingen en voorstellen per weg. Er zijn meerdere inspraakrondes mogelijk.

5. Synthese en eindverslag
Nadat de verantwoordelijke diensten alle suggesties en opmerkingen hebben samengevat, worden alle opmerkingen opnieuw besproken met de doelgroepen van het lokaal middenveld op de synthesevergadering. De conclusies vormen de basis voor het herwaarderingsplan.

6. Adviesnota en actieprogramma
De verantwoordelijke diensten bewerken de besluiten van de synthesevergadering tot een adviesnota en een actieprogramma. Deze worden verspreid naar de andere gemeentelijke diensten voor verder onderzoek en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Daarna kan de uitvoering van de verschillende projecten van start gaan.

Zie ook: