"Nieuwe lichtvisie is explicieter en preciezer"

Uit mobiliteitsbrief 183 - Vernieuwde lichtvisie

In de vernieuwde lichtvisie blijven de voornaamste principes behouden. De Vlaamse overheid wil nog steeds energiezuiniger verlichten en lichthinder minimaliseren. Er zijn wel enkele wijzigingen, onder meer in de richtlijnen voor fietspaden. Erik De Bisschop, adviseur-ingenieur weguitrusting bij AWV, licht toe.

01_DeBisschopErik1JDBklein.jpg“Vanuit de praktijkervaring en nieuwe inzichten hebben we de lichtvisie bijgestuurd en geoptimaliseerd.” Erik De Bisschop, adviseur-ingenieur Weguitrusting bij AWV

Hoe grondig is de lichtvisie bijgestuurd?

“De basisprincipes blijven ongewijzigd. De lichtvisie schetst net als vroeger een kader voor de verlichting langs gewestwegen in Vlaanderen. Het uitgangspunt ‘niet verlichten waar het kan, tenzij waar het nodig is en mits de juiste flankerende maatregelen’ blijft het vertrekpunt. Ook de indeling in type-ruimten blijft.”

Wat verandert er wel?

“Er zijn verschillende kleine ingrepen gebeurd. Enkele zaken werden geëxpliciteerd of verduidelijkt. Zo wordt er nu expliciet vermeld dat de lichtvisie ook van toepassing is voor gemeenten die verlichting plaatsen langs gewestwegen, bijvoorbeeld in het kader van samenwerkingsovereenkomsten. De voorschriften rond tunnels en onderdoorgangen werden afgestemd op de voorschriften uit het overeenkomstige dienstorder. We gebruiken ook niet langer geel licht, maar nog enkel wit licht. Verder is de invulling van de verlichting op kruispunten meer uitgewerkt. Voor solitaire oversteekplaatsen tekenden we een nieuwe beslissingsboom uit die in lijn is met het overeenkomstige dienstorder. Ook voor de verlichting van fietspaden is een nieuwe beslissingsboom opgesteld. In overleg met de Vlaamse fietsmanager, de Fietsersbond en het Fietsberaad is immers een gedeeltelijk nieuwe verlichtingsstrategie uitgetekend voor fietspaden. Die houdt meer dan vroeger rekening met de aanwezigheid van attractiepolen en de functionaliteit van het fietspad (zie Functioneel gebruik primeert voor verlichting vrijliggende fietspaden). Verder is er gewerkt rond de criteria bebouwingsdichtheid en parkeren die overgaan in de criteria ‘woonkorrel’ en ‘gebruikscriteria’ (zie Introductie van 'woonkorrel' en 'gebruikersintensiteit').

Waarom was een aangepaste lichtvisie nodig?

“Na twee jaar toepassing was het nodig om te reflecteren over sommige keuzes en om invulling te geven aan de hiaten en moeilijkheden in de lichtvisie. Vanuit de praktijkervaring en nieuwe inzichten die we ondertussen hebben opgebouwd, wilden we de lichtvisie bijsturen en optimaliseren. Een van de concrete aanleidingen was de beslissing van minister Weyts om meer voor leds te kiezen, gelet op de technologische evolutie. De nieuwe generatie verlichting schept immers meer mogelijkheden, bijvoorbeeld in variaties van lichtsterkte. Tot slot werd op 1 juli 2016 het Vlaams actieplan energie goedgekeurd, wat maakt dat ons energieverbruik gereduceerd moet worden.”

Hoe kwam deze lichtvisie tot stand?

“Er werd procesmatig gewerkt met klankbord-, werk- en stuurgroepen. Belangrijk is dat alle mogelijke betrokken partners mee rond de tafel hebben gezeten. Zowel gebruikersgroepen als experten en beleidsmakers. De lichtvisie die nu wordt verspreid, heeft dan ook een zeer breed draagvlak.”


 

Het doel van de lichtvisie is om na te gaan op welke wegsegmenten het niet langer nodig is om na de herinrichting of aanpassing van de verlichtingsinstallatie een verlichtingsinstallatie te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke ruimtelijke en verkeerskundige kenmerken van de weg. Bij de herinrichting van een gewestweg doorloopt elk wegsegment het stappenplan dat in de lichtvisie is uitgetekend. De vernieuwde lichtvisie verscheen eind november 2017 en is raadpleegbaar op www.wegenenverkeer.be/lichtvisie-op-gewestwegen .